Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
Woordje Voorzitter - maandag 05 oktober 2020

  Albert Gryseels, Voorzitter KAVVV VB&OV

4 oktober 2020

Na mijn laatste Woordje van enkele weken geleden en de hectische periode van de implementatie van het nieuwe digitale beheerssysteem neem ik hierbij graag de draad weer op. Mede door het niet meer verschijnen van ons magazine GOAL werd een lange traditie even onderbroken. Het blijft wel degelijk de bedoeling dat ik op regelmatige basis een Woordje blijf publiceren met daarin commentaar, indrukken, aanwijzingen, aanbevelingen, impressies e.d. over de voorbije weken. Het blijft een vinger aan de pols van het reilen en zeilen van wat ik vaststel bij onze clubs in de competitie en alles daarrond en wat ik soms aanvoel bij bestuursleden, scheidsrechters en spelers.

Onze nieuwe competitie is vlot gestart op 5 september 2020 in toepassing van de nieuwe regels van het digitale beheerssysteem en, in weerwil van enkele lichte twijfels over hoe onze clubs zouden reageren, werd deze nieuwe stap door alle clubs verbazend goed genomen.

Onze nieuwe website, de volledige digitalisering en opslag van gegevens, de verwerking van de gele en de rode kaarten… het is een zoveelste stap naar een verdere invulling van een van onze decretale opdrachten in het kader van wat de Vlaamse regering verstaat onder “Goed Bestuur”.

De ganse procedure van inschrijven van de ploegen, aansluiten van nieuwe spelers, regulariseren van onvolledige informatie van reeds aangesloten spelers, de opstelling van ploegen, het verwerken van de wedstrijdbladen… het werd ongelooflijk goed opgevolgd.

Uiteraard waren er hier en daar wat, meestal kleine, problemen maar die werden, in samenspraak met onze collega’s uit Voetbal Antwerpen en PC Partner, vrij vlot verholpen.

Vandaag, 5 speeldagen verder zitten we op normale kruissnelheid en werden enkele schoonheidsfoutjes weggewerkt. Toch een kleine bedenking: er zijn ons 2 gevallen bekend van een nieuwe aansluiting (op zaterdag) en waarbij niet gewacht werd op de bevestigingsmail met daarop de datum van speelgerechtigheid die steeds een dag later is. De speler werd op zaterdag toch opgesteld met als gevolg een forfaitnederlaag voor zijn ploeg omwille van het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler. Pas daar dus echt voor op. De verzekering is pas in orde als je een bevestigingsmail krijgt met daarop de datum van speelgerechtigheid.

Een welgemeende dank aan alle secretarissen en clubbestuurders. We dachten dat de overgang moeilijker zou verlopen. Ik weet dat vele secretarissen en andere bestuurders uren hebben zitten werken en wroeten en (en vloeken) om het nieuwe systeem te beheersen. Onze vrees was mee ingegeven door het feit dat heel wat van onze clubbestuurders behoren tot een oudere generatie dan de spelers en misschien minder vertrouwd zijn met de nieuwste digitale ontwikkelingen maar, ik moet deemoedig bekennen dat ik mij vergist heb. We moeten onze mening herzien. Vanaf de eerste dag werd massaal en positief ingespeeld op de nieuwe procedures. Alle commentaren waren eensluidend positief en dat werd door ons Bestuur enorm geapprecieerd.

Niet in het minst door onze algemeen secretaris Gaston Van Oycke die plots een pak minder kopzorgen had gezien de vlotte digitale doorstroming van alle nodige informatie waarop hij vroeger dagen, soms weken moest wachten.

Een welgemeende dank dus aan de begeleiders van het veranderingsproces, Daisy Bogo, onze webmaster en Jean Timmermans, bestuurder en lid van het Onderzoekcomité en nog actief als scheidsrechter in ons Verbond; Ook dank aan Rudi Meersman, penningmeester en kalenderverantwoordelijke die de helse klus klaarde om in deze totaal veranderde omgeving een door iedereen aanvaarde kalender op te stellen.

De wereld zit er sinds maart 2020 echter ook helemaal anders uit. De reden: CORONA. Ook wij ontsnappen er niet aan.
De vorige competitie werd vroegtijdig gestopt en tot 5 september was het bang afwachten of de huidige competitie van start zou kunnen gaan.

In veel gemeenten, vooral in het Brusselse Gewest doken er problemen op in de veelal gemeentelijke of schoolafhankelijk sportinfrastructuren. Het verbod op het gebruik van kleedkamers en/of douches zorgde voor heel wat problemen en uitgestelde wedstrijden.
Het standpunt van uw Verbond is duidelijk. Een wedstrijd wordt verplaatst naar een latere datum als men geen kleedkamers heeft. Een kleedkamer waar men zich deftig kan omkleden lijkt ons een minimale vereiste. Indien er geen douches mogen gebruikt worden maar er zijn wel kleedkamers mag de wedstrijd doorgaan. We beseffen dat deze situatie niet ideaal is.
Er zijn dus al vele wedstrijden uitgesteld en hopelijk kan de competitie normaal afgewerkt worden. Dat blijft toch wel degelijk onze bedoeling.
Ondertussen werden ook de eerste coronabesmettingen gemeld. Dit werd ons dadelijk gemeld en de nodige maatregelen werden getroffen en de betreffende wedstrijd werd dadelijk uitgesteld. We vragen onze clubs dus om de situatie goed op te volgen en het ons te melden.
Indien er, door een dokter bevestigde corona-gevallen zijn, meldt het onmiddellijk aan Rudi Meersman zodat de wedstrijd kan verplaatst worden. Indien er twijfel is raadpleeg een dokter en blijf weg uit de club tot er zekerheid is en vraag advies aan de dokter.
Iedereen, ook de individuele sporter of bestuurder, moet zijn gezond verstand gebruiken en zijn verantwoordelijkheid nemen. Raadpleeg bij de minste symptomen een dokter en vraag zijn advies. Voorkomen is nog altijd beter dan te genezen.

Voor het overige verloopt de competitie vrij vlot. Ik heb al enkele ploegen aan het werk gezien o.a. Sp.Tange, ZSV Overijse, Lokomotiv A en B, Siccard Boys, FC Borneo, Duvelshoek … Wat me opviel was de enorme gretigheid waar mee gespeeld werd. De maanden “blijf in uw kot” hebben de goesting om te spelen alleen maar aangewakkerd en het goede weer van de eerste 4 speeldagen speelde natuurlijk ook een grote rol. De staat van de verse voetbalvelden speelt natuurlijk ook een grote rol. De kwaliteit van de meeste wedstrijden was best OK.

Deze start van het seizoen is hoopvol voor de toekomst. Evenzeer is het seizoen ook begonnen op bestuursniveau, en ook daar is het in deze Coronatijden ook anders dan vroeger. De klassieke bestuursvergaderingen werden vervangen door videocalls. Wat tot enkele maanden geleden totaal ondenkbaar was is ondertussen dagelijkse kost geworden. Zo snel kan het gaan. De voordelen zijn groot: geen verplaatsingen meer, de vergaderingen worden veel efficiënter afgewerkt, de timing wordt veel beter gerespecteerd enz.

Enig nadeel: het persoonlijke en het sociale contact valt ten dele weg en dat is wel spijtig.
Een zelfde verhaal bij de vergaderingen van het Onderzoekcomité. Ook hier is deze nieuwe vergaderformule reeds ingeburgerd en er wordt zeer efficiënt gewerkt. De beslissingen, evenals de straffen kunnen sneller dan in het verleden gepubliceerd en toegepast worden.

Ik vermoed dat het in de clubs ook meer en meer die weg zal opgaan. Het is misschien een stap in de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van het principe van “Goed Bestuur” in onze clubs. Nog veel voetbalgenot.

 

28 juni 2020

We staan aan de vooravond van de vakantiemaanden, maar nog volop in de strijd tegen COVID-19 wat men ook moge beweren. Het begin van de Coronacrisis ligt ondertussen 4 maanden achter ons. 4 maanden die ons leven fundamenteel veranderd hebben zowel op fysisch als psychisch vlak, zowel op sociaal als op economisch vlak. Onze omgangsvormen zijn op die korte periode totaal anders geworden. Het economische en financiële gevolg van deze crisis wordt stilaan duidelijk en heeft voor velen, ook van ons, een periode van onzekerheid en angst voor de toekomst meegebracht. Ook voor onze clubs laten de gevolgen zich voelen. De weinige sponsors, dikwijls plaatselijke cafés of restaurants en winkels, hebben moeilijke tijden achter de rug met alle gevolgen van dien. Het maakt er de situatie van onze clubs niet gemakkelijker op. Als steuntje in de rug denken we er aan een korting toe te kennen aan onze clubs. Ten slotte werd de competitie enkele weken vroeger dan normaal stopgezet en we zijn echt bezorgd om het welzijn van onze leden en clubs. We zijn op dit ogenblijk aan het overleggen op het niveau van de Raad van Bestuur van de overkoepelende federatie KAVVV&FEDES welke kortingen kunnen toegekend worden om in mindering gebracht te worden op de jaarlijkse factuur.

Toch zijn er ook positieve kanten aan het verhaal. Het gevoel van solidariteit en de wil om er, ondanks alles, toch het beste van te maken. Plots zijn kleine probleempjes futiliteiten in het grotere geheel. Jullie afdelingsbestuur hoopt dat jullie deze periode goed en gezond zijn doorgekomen. We leven ook mee met hen die in deze crisis familie, misschien zelfs een ouder, of een vriend hebben verloren.

We hebben ook niet stilgezeten en we ontdekten ook de voordelen van het vergaderen per videocall. Sinds onze laatste bestuursvergadering op 9 maart 2020, ook onze laatste fysieke bijeenkomst, maar talloze telefoons en videoconferences later kunnen we met fierheid terugblikken op ons parcours. Onder de leiding van onze uitstekende stuurgroep, met name Daisy Bogo en Jean Timmermans, kunnen we vandaag vaststellen dat het nieuwe digitale beheerssysteem met o.a. elektronische inschrijving voor clubs, aansluiting van spelers, de aanpassing van de reglementen, en nog zovele andere zaken… door al onze clubs schijnbaar moeiteloos werd toegepast. Onze grootste appreciatie daarvoor.

Zoals u misschien wel weet hebben we de implementatie van dit nieuwe systeem voor 200% kunnen rekenen op onze vrienden-collega’s van de afdeling Voetbal Antwerpen. Hun inbreng en bijstand waren voor ons van kapitaal belang. Hun voorzitter, Tom Horemans en hun kalenderverantwoordelijke Marc Van Riel mogen rekenen op bijzondere dank.

Dit brengt ons bij de huidige situatie. Er schreven zich 94 ploegen in voor de competitie 2020-2021. Dit is het zelfde aantal als vorig seizoen. “Penerroya” uit Vilvoorde en Bobo A stoppen. 2 nieuwe ploegen maken hun intrede : “SIAMU” de voetbalploeg van de Brusselse brandweer en SP Tange B. Bedankt Penarroya en Bobo A voor uw jarenlange en zeer geapprecieerde aanwezigheid bij onze organisatie en van harte welkom en sportief succes voor de Brusselse brandweer en SP Tange B.

Er is echter toch een zeer belangrijke wijziging. Verschillende veteranenploegen stoppen met hun veteranenploeg maar komen nog wel op met een “gewone” ploeg, een mix van jonge en oudere spelers. Als gevolg van deze beslissing blijven er als dusdanig maar 2-3 zuivere veteranenploegen over wat onvoldoende is om een veteranenreeks te organiseren. Daarom hebben wij beslist om de veteranenreeks op te doeken maar een nieuwe “normale reeks in 3de afdeling te organiseren, een D-reeks.

Onze algemeen secretaris heeft een voorstel van reeksindeling opgemaakt om de 7 reeksen zo veel mogelijk regionaal te organiseren en is tot een evenwichtige indeling gekomen. 

In principe en onder voorbehoud dat er geen nieuwe of strengere corona-maatregelen komen zal onze competitie starten op zaterdag 5 september 2020. We beraden ons nog of het wel veilig kan om de voorziene Algemene Vergadering op 14 augustus te organiseren. In alle geval zullen alle clubs en verantwoordelijken de nodige informatie krijgen via de vernieuwde website.

Ons boetesysteem, gebaseerd op een aangepast reglement (aansluitend bij het reglement dat van toepassing is in de afdeling Voetbal Antwerpen) zal deels elektronisch berekend worden. Het Onderzoekscomité blijft de sportieve rechtbank voor alle sportieve geschillen. Het is dus wel zaak van iedereen om de website goed op te volgen. Vermits voortaan alles digitaal wordt geregeld zal er dus ook geen GOAL worden gepubliceerd evenmin als het Kalenderboekje. Alle rubrieken uit de publicaties zullen echter terug te vinden zijn op de website.

De scheidsrechters zullen apart gebriefd worden.

Dit is mijn eerste “woordje” van het seizoen. Ik zal deze traditie ook in stand houden in de toekomst. Ik dank al onze bestuursleden voor hun tomeloze inzet om jullie allen een vernieuwde en efficiëntere organisatie aan te bieden. Veel voetbalgenot.